Tüzük

                                                              ( TÖDER ) TÜZÜĞÜ

BÖLÜM – I

KURULUŞ

Madde 1 – Yasalarla bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere Tüm Özel Öğretim Kurumları adı altında bir dernek kurulmuştur

Madde 2 -Derneğin kısa adı : TÖDER’ dir

Madde 3 - Derneğin Merkezi : İSTANBUL’ dadır. Şubesi yoktur. Gerekli görüldüğü takdirde Merkez Genel Kurul Kararı ile Şube ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Temsilcilikler açabilir.

BÖLÜM - II

DERNEĞİN AMAÇ VE HİZMET KONULARI

Madde 4 –

a. Derneğe “ KAMU YARARINA DERNEK ” statüsü kazandırmak,

b. Özel okullar, dershaneler, kurslar ve vakıf yükseköğretim kurumları ile diğer özel statüdeki eğitim ve öğretim kurumlarının ortaklaşa yapacakları çalışmalarla eğitim sistemimizin çağdaşlaşması ve gelecek yüz yıllara hitap edecek eğitilmiş insan kaynaklarını oluşturarak,Türk eğitim sistemine katkıda bulunmak,

c. Özel okullar, dershaneler, kurslar ve vakıf yükseköğretim kurumları ile diğer özel statüdeki eğitim ve öğretim kurumlarının arasındaki eğitim öğretim alanında işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak, resmî ve özel kurumlara karşı üyelerini temsil etmek ve eğitimde kalite ilkesini benimsemek, kaliteye ve çağdaş eğitime inanan ulusal ve uluslar arası platformlar, Birlikler ve sair eğitim-öğretim alanında tecrübesi maruf kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve buna göre;  

(1) Toplumu oluşturan bireylerin “ yaşam boyu eğitimi ve öğretimi ” anlayışından hareketle, okul öncesi dönemden başlayarak her öğrenim aşamasında, gençlerimizin yetiştirilmesinde, doğrudan veya tamamlayıcı eğitim öğretim alternatifleri sunan özel okullar, dershaneler, kurslar ve vakıf yükseköğretim kurumları ile diğer özel statüdeki eğitim ve öğretim kurumlarının eğitim sisteminin vazgeçilmez unsurlarından olan ilkeler doğrultusunda, çağdaş, demokratik, laik cumhuriyetimize sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, aklın ve bilimin üstünlüğünü öngören, ülkesini seven ve ülkesine sahip çıkan, bilgiyi topluma aktarmayı görev kabul etmiş, kişilikli ve bilinçli, araştırmacı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak,

(2) Tüm  üye kurumlarımızda çağdaş, sistemli ve hedefleri açık eğitim anlayışlarını ön plana çıkaran düzenlemeler yapmak, üye kurumlarımızın kurumsal kimliklerinin oluşumuna katkıda bulunmak, henüz üye olmamış kurumları da bu yönde çalışmalara teşvik etmek, eğitime kalite anlayışını getirmek, eğitimde fırsat eşitliği anlayışının uygulamaya geçirilmesine katkıda bulunmak, üyelerimizi topluma tanıtmak, üyelerimizin hak ve yetkilerini oluşturmak, ilkeleri ve sistemi olan kurumsal kimliğe sahip eğitim kurumları olmak,

(3) Türk Milli Eğitim çalışmalarına destek vermek, araştırmalar yaparak çağdaş ve teknolojilere uygun çalışmalar yapmak, varolan çalışmaları geliştirmek amacıyla dernek bünyesinde düşünür ve bilim adamlarının da yer aldığı kurullar oluşturmak.

(4) Bilginin paylaşımı konusunda ortak hedef belirleyip, işbirliği yaparak en mükemmele birlikte sahip olmak için, kolektif bir çalışmayla bilginin paylaşımını sağlamak,

(5) Eğitim amaçlı burs temin etmek ve dağıtmak,

(6) Akıl, bilgi ve sevgiyle yoğrulmuş hoşgörü içerisinde milli, çağdaş, laik değerlere sahip çıkan ve onları yaşatan, paylaştığımız milli ve manevi birliğimizi koruyarak kimliğinden taviz vermeyen, cesur ve kararlı, tam bağımsızlığı gerçek anlamda benimsemiş ve bunun için çalışan; yenilikçi, değişime açık, kendisi ve etrafıyla barışık, çevresine ve doğaya saygılı, sadece kendisi için değil, insanlığın huzur ve barışı için çalışan; adil; etik değerlere sahip çıkan bir neslin yetiştirilmesi DERNEĞİMİZİN ANA AMAÇLARINDANDIR.

 

 

 

ÇALIŞMA BİÇİMİ

Madde 5 –Dernek; amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

a.)Üye kaydeder,

b.) Üyelerini, verdiği eğitim öğretim hizmetlerinde ciddi, düzenli ve sistemli çalışmalar yapmaları konularında teşvik eder ve destekleyici çalışmalar yapar,

c.) Türk eğitim ve öğretimine katkıda bulunur. Akademisyen ve eğitimcilere destek verir

d.) Doğrudan üyelerin aleyhinde olmasa bile ( reklam, ilan ve asılsız haberler yoluyla ) öğrenciyi ve veliyi yanıltıcı beyanla haksız rekabette bulunan kişi ve/veya kurumlar hakkında caydırıcı önlemler alır,

e.) Yetkili makamlardan ve üyelerinin mevzuat gereği tabi oldukları diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlardan izinsiz, eğitim - öğretim faaliyeti gösteren özel okul, dershane, kurslar, vakıf yükseköğretim kurumları ve diğer özel statüdeki eğitim - öğretim kurumlarının durumlarını izleyerek gerekli konularda resmi makamlara bilgi verir, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve üyelerinin tabi olduğu sair yasal mevzuat'ta yer almayan, yasa dışı eğitim-öğretim hizmeti veren kişi ve/veya kurumların/kuruluşların durumlarını izler. Gerekirse caydırıcı tedbirler alır veya alınmasını sağlamak amacıyla ilgili Resmi Kurumlara bildirimde bulunur, yardım eder.

f.) Derneğin amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak ve amaca ulaşmak maksadıyla gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar. Üyeleri arasında malî yardımlaşmayı sağlamak için dernek bünyesinde gerekirse yardımlaşma sandığı kurar, gerekli yasal izinler alınmak şartıyla yurtiçi ve yurtdışından yardım ve bağış toplar, Yurtdışından yardım alınması halinde yardım alınmadan önce “Yurtdışından yardım alma bildirimi” usulüne uygun doldurulur ve mahalli Mülki Amirliği’ne bildirir.

g.)Gerektiğinde fiziki ve ekonomik şartları müsait olmayan il ve ilçelerde, ücretsiz olarak çeşitli sınavlara hazırlık, kültür, sanat, beceri, yabancı dil, bilgisayar ve meslek edindirme kursları düzenler.

h.) Eğitim öğretim konuları ile ilgili konferans panel, seminer veya benzeri bilimsel toplantılar yapar, fuarlar organize eder, yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler veya düzenletir. Üyelerin çalışmalarını anlatmak ve tanıtmak amacıyla toplantı, panel, seminer ve konferanslar organize eder.Gazete, dergi, ders kitapları ve soru bankaları hazırlar veya hazırlatır. Yayınevi, matbaa, ajans kurar, işletir. Toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yazılı, görsel ve sesli medyada gerekli radyo, televizyon ve video programlarını hazırlar veya hazırlatır; broşürler, bültenler yayımlar dergi ve gazete çıkartır.

i.) Bilgisayar teknolojileri ile ilgili projeler üretir, projeleri hayata geçirmek için mali kaynaklar sağlar; eğitimle ilgili bilgisayar programları hazırlar, hazırlatır; dahili ve harici ticaretini ve her türlü bilgisayar servis hizmetlerini yapar.Yabancı dil eğitimi ile ilgili programlar hazırlar ve/veya hazırlatır. Konuyla ilgili tüm ça lışmaları koordine eder. Üyelerin vermiş olduğu hizmetler doğrultusunda il, ilçe ve bölgelerde sınavlar uygular, bilgi – yetenek yarışmalar düzenler.Yerel ve ulusal düzeyde hizmet verecek ölçme-değerlendirme merkezleri kurar, işletir. Bu konuda ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapar, temsilcilik alır ve verir. Yaptığı tüm aktivitelere üye kişi ve kurumların katılımını sağlar.

k) Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar; öneri ve dilekleri saptar. İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim kurumları tesis eder, hizmete açar. Gerektiği zaman bu kurumları kiralar, açmış olduğu kurumları satar veya bağışlar.

l) Derneği gerekli görülen yerlerde temsil etmek amacıyla, yönetim kurulunun uygun göreceği sayıda yurtiçinde veya yurtdışında şube ve bölge temsilcilikleri açar.

m) Türkiye'de ve Dünya’da eğitimcilerin bilim adamlarının ve ilgili iş adamlarının, dernek amacı doğrultusunda bir araya gelmelerini sağlar,

n) Ülkemizi çağdaş ve bilginin üstün olduğu bir konuma getirmek için eğitim öğretim amaçlı AR-GE faaliyetlerinde bulunur, uluslararası ilişkiler kurar ve bu faaliyetler için gerekli izinleri alır, üye kurumların kurucuları, personeli ve aileleri için eğitim ve sosyal amaçlı tesisler, yapı kooperatifleri veya misafirhaneler kurar, işletir ve dernek çalışmaları doğrultusunda daha iyi hizmet vermek için, vakıf ve dernek kurar ve / veya işbirliği yapar.

o) Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada “ Eğitimde Kalite Sistemleri ” ni tanıtıp yaygın bir biçimde uygulamak amacıyla çeşitli kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi, seminer, toplantı, vb. faaliyetlerin düzenlenmesi, eğitim kurumlarında kalite denetçilerinin yetiştirilmesi ve belgelendirilmesi çalışmalarını yürütür. Yurt içi ve yurt dışındaki tüm özel öğretim kurumlarında ( özellikle üye kurumlarda ) hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda yürütülecek çalışmalarda yol gösterici olur.

 

 

p)Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla yol gösterici çalışmalarda bulunur, danışmanlık hizmeti verir.

q) Mevzuat hükümleri uyarınca gerekli izinler alınarak ve kanunlarla yasaklanmayan alan ve ölçülerde, yerli ve yabancı kuruluşlarla, özel ve resmi kuruluşlarla, ticaret ve sanayi odalarıyla, borsalar ve meslek kuruluşlarıyla, vakıf, dernek, ulusal-uluslararası platformlar, birlik ve benzerleriyle doğrudan dernek merkezi veya dernek şubeleri aracılığı ile işbirliği yapar, yasal mevzuat elverdiği müddetçe kendi amaç ve konusuna uygun alanlarda ortak çalışmalar yapar ve yürütür, temsilci gönderir, temsilci kabul eder veya temsilcilerini geri çeker, yurtdışında kain dernek, vakıf veya kuruluşlara kendi amaç ve çalışma koşullarına uygun olmak şartıyla üye olur.

r) Eğitimde gelişmeler konusunda üniversite öğretim üyelerinin, bilim adamlarının, yazar ve düşünce adamlarının görüşlerinin alınıp değerlendirilmesini ve ilgili kuruluşlara aktarılmasını sağlar. Bu tip çalışmaların teşviki ve sürekliliğin sağlanması için ilgili düzenlemeleri yapar.

s) Bünyesinde, eğitimde kalite yönetimi ve eğitim sistemleri konularında kütüphane ve bilgi bankası kurar AR-GE ) faaliyetlerini destekler. . Ulusal veya uluslar arası kalite standartları konusunda akreditasyon birimleri kurar, temsilcilik yapar, temsilcilik verir, kurumlarlarla işbirliği yapar ve işletir.

t) Bu amaçla gerek üyeler gerekse üniversiteler, teknik okullar ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar.Yapılan tüm çalışmalara dair, gerekli görülmesi halinde,raporlar hazırlar,

u) Derneğin amacının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge ve dokümanları temin eder, bir bilgi ve dosyalama merkezi oluşturur.

v) Amacın gerçekleştirilmesi amacıyla her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,

y) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, satar ve tüm malları üzerinde her türlü ayni hak tesisini gerçekleştirir, , işletir ve her türlü inşaatı yaptırır. Dernek edindiği taşınmazları tapuya tescilinden itibaren 30 gün içerisinde bildirim formu doldurmak suretiyle (Mülki İdare Amirliği’ne bildirir)

 

 Madde 6 - Dernek siyaset ile uğraşamaz ve hiçbir siyasi, dini, bölgesel gaye taşımaz; bu tür kuruluşlara yardım yapamaz.

 

KURUCULAR

Madde 7 – Derneğin kurucu üyeleri bu tüzüğün sonuna eklenmiştir.

 

İŞBİRLİĞİ

Madde 8 - Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda ve kanunların cevaz verdiği şekil ve biçimde, başka bir dernekle veya vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile platform oluşturabilir, işbirliği yapabilir.

 

ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 9 Derneğe yapılan üye başvurularında, adayın ve/veya kurucusu/mütevelli Heyet Başkanı olduğu özel öğretim kurumu, vakıf yükseköğretim kurum ve/veya yüksekokulunun müracaatı, Merkez Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Buna göre; T.C. Kanunlarına göre medeni haklarını elde etmiş ve kullanabilen; dernekler kanununa göre üyeliğe engel bir durumu olmayan, yasal müsaade aranan hallerde gerekli yasal müsaade şartını yerine getiren, kamu haklarından yasaklanmamış, kısıtlanmamış, ağır hapis veya yüz kızartıcı suçlardan ya da Dernekler Kanunu’nun yasakladığı işlerden birinden kesin hüküm giymemiş, gerçek kişiler için 18 yaşını doldurmuş,

 

 

 

 

 

1) Hizmet alanı ne olursa olsun, aynı marka ve ad altındaki yetkili makamlarca kabul edilmiş, ilgili mevzuat kapsamına giren dershane, kurs, ve özel öğretim merkezi statüsünde olan kurumlar için,

a. Ayrı ilde veya aynı ilde fakat en az 2 ayrı ilçede, aynı şirkete ait veya aynı kurucu tarafından temsil edilen ve en az 2 şubesi olan,

b. Ayrı şirkete ait ve ayrı kurucu ( a şıkkına uygun olarak ) tarafından temsil edilen,

c. Aynı şirkete ait, ayrı ilçe veya şehirde konuşlanmış veya aynı ilde farklı hizmet alanındaki müstakil ruhsat sahibi ayrı kurucu tarafından temsil edilen kurumların kurucu veya kurucu temsilcileri Merkez Yönetim Kurulu kararı ile,

 

2) Hizmet alanı ne olursa olsun, yetkili makamlarca kabul edilmiş, ilgili mevzuat kapsamına giren, tek şubesi olan dershane, kurs ve özel öğretim merkezi statüsündeki kurumlar için,

a. 1 yıldan beri hizmet veriyor olması,

b. MEB tarafından aynı anda dershaneler için en az 100, kurslar için en az 50 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti verebilecek kontenjana sahip olması,

c. Kurumsal kimliğe sahip olduğu yönetim kurulunca onaylanan kurumların kurucu veya kurucu temsilcileri merkez yönetim kurulu kararı ile,

3) 1 yıldan beri eğitim ve öğretim hizmeti veren, kamuda kabul görmüş özel okulların kurucu veya kurucu temsilcileri merkez yönetim kurulu kararı ile,

4) Yukarıda belirtilen eğitim ve öğretim hizmetleri dışında kalan ve özellik arz eden diğer öğretim kurumlarının kurucu veya kurucu temsilcileri merkez yönetim kurulu oy birliği kararı ile,

5) Vakıf yükseköğretim kurumları ve yüksekokulları Mütevelli Heyet Başkanı ve temsilcileri kurumları adına müracaatlarında Merkez Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu kararı ile,

6) Eğitim, öğretim alanında çeşitli katkıları olabilecek akademisyenler, bilim adamları, düşünürler, iş adamları ve benzeri özellikteki şahıslar ve Gönüllü Eğitim Kurumlarının temsilcileri merkez yönetim kurulu oy birliği kararıyla derneğe üye olabilirler.

7) TC. Vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için ayrıca Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları koşulu aranır.
8) Onursal üyeler için Türkiye’de ikamet koşulu aranmaz.

 

ÜYELİK TÜRLERİ

Madde 10 – Derneğin üyelik türleri aşağıdaki gibidir

a) Asil Üye : Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak asil üyenin haklarındandır.

b) Onursal Üye : Derneğin amaç ve hizmet konularına inanan, amaç ve hizmet konularına katkısı olacak, en az dört üyenin önerisi ile seçilen fahri üyelerdir. Aşağıda yazılı olan görevlerde daha önce bulunmuş olan veya halen bu görevi sürdürmekte olanlar, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile derneğin ONURSAL üyesi olabilirler. Buna göre; Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Milli Eğitim Bakanları,YÖK başkanları, ÖSYM Başkanları, MEB Müsteşarları, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürleri, Vakıf yükseköğretim kurumları ve yüksekokulları kurumlarında evvelden görev yapmış Mütevelli Heyet Başkan ve Heyet üyeleri, Devlet ve vakıf üniversite rektörleri ve dekanları, TBMM Milli Eğitim Komisyon Başkanlığı yapmış olanlar eğitim dünyasına katkıları olan T.C. vatandaşı ve ya yabancı uyruklu kişiler ile eğitim faaliyeti veya eğitime katkı yapan yabancı tüzel kişilerin temsilcileri Onursal Üye olabilirler. Onursal üyelerin oy kullanma hakları yoktur. Dernek organları arasında sadece Danışma Kuruluna seçilebilirler. Dernek bütçesinde ön görülen ödentiyi ödemekle yükümlü değillerdir.

 

 

 

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 11 – Derneğe üye olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi” ni doldurup dernek başkanlığına sunarlar. Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az iki üyenin önerisi şarttır. Merkez yönetim kurulu, üye adaylarını üyeliğe alıp almamakta serbesttir. Dernek yönetim kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere ( 30 ) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve sonucu adaya yazılı olarak bildirir. Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken kısmı makbuz karşılığı alınır. Ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği geçerli olmaz ve ödeme yapana kadar üyelik haklarından faydalanamaz. Dernek merkez yönetim kurulu, adayın isteğinin reddine ilişkin karar vermişse bu kararlar kesindir.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 12 – Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dernek başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır.

 a) İstifa etmek isteyen üye, dilekçesini dernek yönetim kuruluna vererek dernekten çıkabilir. Kurumu devredilen kişinin üyeliği düşer ve sona erer. Yeni kurucu, üye olmak isterse, yeniden müracaat etmelidir.

b) Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde; diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE İTİRAZ

Madde 13-Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uymayan, dernek amaçlarına ve tüzüğüne aykırı hareket eden ve dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini zorlaştıran, Dernekler Kanunu’na aykırı hareketleri tespit edilen, üyelik koşullarını sonradan yitirdiği anlaşılan, yüklendiği aidatı vaat ettiği dönemde ödemeyen ve makul bir sürede ödenmesini isteyen taahhütlü mektuba rağmen ödememekte direnen ve bu durumun 2 kez üst üste tekrarına sebep olan  üye hakkında;  

a) Merkez Yönetim Kurulu; üyelerle ilgili olarak, Merkez Disiplin Kurulu aracılığıyla gereken incelemeyi yaptırarak üyenin de yazılı savunmasını aldırdıktan sonra, üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2 / 3 çoğunluk oyu ile verir. Bu kararı yazılı olarak üyeye bildirir. Böylece üyenin, üyelik sıfatı Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile sona ermiş olur.

b) Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere ( 15 ) gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz en geç 60 gün içinde Merkez Disiplin Kurulunca görüşülür ve karara bağlanır.

c) Merkez Disiplin Kurulu kararına karşı itiraz edecek üye, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Merkez Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir.

d) İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin, süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Merkez Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler.

e) Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemez.

f) Dernekten çıkarılan üyelerin çıkarıldıkları, diğer üyelere ilanen duyurulur.

g) Üyelikten kendi isteği ile ayrılan ya da Merkez Yönetim Kurulu veya Büyük Genel Kurul kararı ile dernekten çıkarılan üye, kaydının silinmesini müteakip 15 gün içersinde dernek bütçesinde öngörülen ödenti borcunu ödemediği taktirde Dernek Yönetim Kurulu, yasal yollara başvurabilir.

 h) Çıkarılma sebebi üyelik aidatı ile ilgili düzenlemelere aykırı davranış nedeniyle birikmiş aidat borçlarını her türlü fer’ileri ile ödediklerine dair yazılı belgelerle Merkez Yönetim Kuruluna başvurarak tekrar üye olmak istemeleri halinde bu kişiler Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler. Ancak, toplamda 2 kez üyelik aidatı yükümlülüğüne uymaması nedeniyle üyelikten çıkarılanlar bir daha üyelik başvurusunda bulunamazlar.

 

 

 

BÖLÜM - III

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 14 -

a) Genel Kurul: Genel Kurul tüm asil üyelerden meydana gelir. Tüzel kişinin üye olması halinde,tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı, Mütevelli Heyet Başkanı veya temsille görevlendirdiği kişi oy kullanır. Her üyenin 1 oy hakkı vardır. Ancak aynı kurum veya kuruluşa ait olup farklı hizmet alanlarındaki kurumlar ve müstakil ruhsat sahibi kurumlar ayrı ayrı oy hakkına sahiptirler.

b) Merkez Yönetim Kurulu : Genel Kurulca seçilen 13 asil ve 13 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilen Merkez Yönetim Kurulu, seçimi müteakip en geç 6 gün içinde bir araya gelerek kendi aralarında Başkan, Başkan Yardımcılarından (3) , Muhasip ve Genel Sekreteri seçer. Başkan, katılamadığı toplantılarda Dernek adına kendini temsil etmesi için Başkan Yardımcılarından birini Başkan Vekili olarak atayabilir. Görev süreleri 3 yıl olan Merkez Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gelmeyen üye, temsilci gönderemez ve başka bir üyeye vekaleten oyunu kullandıramaz. Kurul, üyeleri tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır, oyların eşitliğinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

c) Merkez Denetleme Kurulu : Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurulda dernek asil üyeleri arasından seçilen (3) asil ve ( 3 ) yedek üyeden oluşur. Görev süreleri 3 yıldır.

d) Merkez Disiplin Kurulu : Merkez Disiplin Kurulu, Genel kurul tarafından ve dernek asil üyeleri arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev süreleri 3 yıldır.

e) Üst Danışma Kurulu : Üst Danışma Kurulu, önceki dönem görev yapmış genel başkanlar ile dernek asil ve onursal üyeleri arasından, merkez yönetim kurulu tarafından seçilir. Eğer emir ve müsaadeleri olursa Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya Yüksek Öğretim Kurumu’ndan birer temsilci üst danışma kurulunun doğal üyeleridir. Üst danışma kurulu en az 5 en fazla 20 üyeden oluşur.

GENEL KURUL

Madde 15 –

a) Olağan Genel Kurul toplantıları 3 yılda bir Mart ayı içinde, dernek merkezinin bulunduğu İstanbul ili içerisinde Merkez Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, saat ve yerde yapılır.

b) Genel Kurul çağrısı, Merkez Yönetim Kurulu tarafından genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin tümüne, en az 15 gün öncesinden günü, saati, yeri, genel kurul gündemi bildirilmek suretiyle,gazete ilanı, yazılı bildirim veya elektronik posta yollarından herhangi biri aracılığıyla duyurulur.Bu çağrıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantının yapılacağı hangi gün, saat ve yerde yapılacağı yazılır. 2. Toplantının günü ilk toplantı gününden itibaren 7 günden az 60 günden fazla olamaz. Toplantının, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında bir nedenle ertelenmesi halinde tekrarlanacak toplantı için, erteleme sebepleri de açıkça yazılmak suretiyle ilk toplantı için öngörülen usulde yeniden çağrı yapılır. İşbu toplantının, erteleme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı 1 defadan fazla ertelenemez.

c) Genel Kurul ayrıca Merkez Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulları'nın gerekli gördüğü hallerde veyahut dernek asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır.

d) Merkez Denetleme Kurulunun talebi veya dernek asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırmaz ise; Merkez Denetleme Kurulu veya Olağanüstü Genel Kurul isteğinde bulunan asil üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

e) Genel Kurul toplantılarına üye aidatlarını ödeyenler yönetim kurulunca hazırlanan hazirun listesindeki isimlerinin karşılığını imzalayarak toplantıya girerler. Toplantıya katılacak olan üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini yönetim kurulu üyelerine veya yönetim kurulu tarafından bu iş için görevlendirilmiş kimselere ibraz etmeleri ve kontrolden sonra hazirun listesini imzalamaları şarttır.

 

 

 

 

 

 

 

f) Genel kurul toplantı yeter sayısı, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Tüzük değişikliği ve derneğin feshinin görüşüleceği durumlarda, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 3/2’sinin mevcudiyeti aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak 2. Toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz, katılan üyeler ile toplantı yapılır. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Merkez Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu’nun üye tam sayısının 2 katından az olamaz. Genel Kurul için yeterli çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve Genel Kurul toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği üyelerinden biri açar.Yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde Merkez Yönetim Kurulu tarafından durumu tespit eden bir tutanak düzenlenir ve toplantının yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmesine dair işlemler yapılır.

g) Dernek, Genel Kurulu izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri (ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahlarına dair bilgileri de içerir şekilde) Mülki İdare Amirine bildirmekle yükümlüdür.

 

GENEL KURUL DİVAN HEYETİ

Madde 16- Genel Kurul müzakerelerini idare etmek ve gerekli zabıtları tutmak üzere, Açılıştan sonra Bir Başkan, yeterli kadar Başkan Vekili ve Yazman seçilerek Genel Kurul Divan Heyeti oluşturulur.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Madde 17 – Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler şöyledir:

                         a) Genel Kurul,Merkez Yönetim Kurulu Sekreterinin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Başkan veya Başkan’ın görevlendireceği kişiler tarafından açılır. Açılıştan sonraGenel Kurulu yönetmek üzere Madde 16’da belirtildiği şekilde bir Genel Kurul Divan Heyeti oluşturulur. Divan Heyetine, üye olan herkes seçilebilir. En çok oyu alan Divan Başkanı olur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Heyeti Başkanı’nın sorumluluğundadır.

b) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Genel Kurul Divan Heyeti’ne kimliklerini göstermeleri ve Hazirun Listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

c) Genel Kurul’da gündemdeki maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Ancak toplantıya katılan asil üyelerin en az 1/10’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen veya gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

d) Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisinin kullanması zorunludur.

e) Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurul’a katılan asil üyelerin salt çoğunluğudur. Ancak ana tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır. Buna göre;
( 1 ) Derneğin Feshi; asil üyelerin 2/3’ünün kabul etmesiyle

( 2 ) Tüzük Değişikliği; Genel Kurulda hazır bulunan asil üyelerin 2 / 3’sinin kabul etmesiyle gerçekleşir

f) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazman tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na 7 gün içerisinde teslim etmekten sorumludur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde18 - Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu olan konularda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca merkez yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Genel Kurulun Olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için;

a) Dernek üye sayısının 2 / 5’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

b) Merkez Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda 3 / 5 oy çokluğu ile alacağı karar,

c) Denetleme kurulunun dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı 3 / 5 çoğunluk kararıbulunması şarttır. Bununla beraber Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

 

 

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19 –Genel Kurul, derneğin en yüksek mercii olup kanunların kendisine verdiği ve ana tüzükle diğer organlara verilmemiş olan yetkileri kullanır. Genel Kurul'un başlıca görev yetkileri şunlardır:

a) Derneğin bütçesini görüşüp aynen veya değiştirerek karara bağlamak, derneğin yıllık üye ödenti miktarını belirlemek,

b) Merkez Yönetim Kurulu ve/veya Merkez Denetleme Kurulu tarafından Genel Kurul'a arz olunan hususları görüşüp karara bağlamak,

c) Her 3 yılda bir derneğin Merkez Yönetim, Denetleme, Merkez Disiplin Kurulu ve Üst Danışma Kurulu üyelerini seçmek,

d) Derneğin hesaplarını tetkik etmek, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak, gereğinde bu organları ibra etmek, bütçe komisyonunun raporunu görüşerek 3 yıllık tahmini bütçeyi karara bağlamak,

e) Genel Kurul asil üyelerinden hazır bulunanların 1/10'u tarafından müzakeresi talep edilen hususları gündemedahil ederek karara bağlamak, derneğin gaye ve hedeflerine ulaşabilmesi için Merkez Yönetim Kurulu'na umumi direktif ve yapılacak tesis ve işler için yetki vermek,

f) Genel Kurula sunulan ana tüzük değişikliği ile ilgili teklifleri aynen veya değiştirerek karara bağlamak,

g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek, vakıf, kuruluş, birlik, platform vb.’ne üye olarak katılması veya ayrılması, ulusal ve uluslararası bir üst teşekküle katılması veya ayrılması vakıf kurması, derneğin fesih ve tasfiyesi hakkında karar vermek, tasfiye komisyonu seçmek ve neticede bakiyenin nereye verileceğini tayin etmek,

h) Uygun görülen bölge ve illerde şube açmaya ve kapamaya karar vermek ve bu konuda Merkez Yönetim Kurulunu görevlendirmek.

ı) Gerekli gördüğünde Dernekler kanununda kendisine tanınan yetki çerçevesinde Derneğin iç denetimini yapmak,**

i) Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyeleri ile dernek üyelerinin  hizmetleri için verilecek ücret ve her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek.

j) Ana tüzüğün diğer maddelerinde bildirilen yetkileri kullanmak, mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek

k) Merkez Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını, çıkarmayı takip eden ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul’da dinlemek ve karara varmak.

l) Dernek için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınır ve taşınmazların satılması, üzerlerinde ayni hak tesis edilmesi hususunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

m) Derneğin amaç ve konuları ile ilgili hususlarda kararlar almak,

n) Dernek işlerinin yürütülmesi, Ana tüzükte öngörülen görev ve yetkilerin kullanılması için hazırlanan yönetmelikleri görüşmek, aynen veya değiştirerek karara bağlamak,

o) Yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi işletmeler ve şirketler kurulması, mevcut şirketlere ortak olunması, şirket hisselerinin devralınması ve devredilmesi konularında Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

GENEL KURUL OY KULLANMA ESASLARI

Madde 20 - Kanunda ve bu tüzükte aksine hüküm olmayan hallerde Genel Kurul'da oy kullanma usulü, açık oylama şeklindedir.. Divan heyeti gerekli görürse gizli oylama talebinde bulunabilir. Açık veya gizli oylamada Genel Kurul Divan Heyeti Başkanı’nın belirleyeceği usül uygulanır. Oy verme işleminin sonlanmasından sonra oylama sonucu bir tutanakla tespit edilerek Genel Kurul Divan Başkanlığına sunulur. Genel Kurul kararları ve görüşme tutanakları Genel Kurul Divan Heyeti tarafından imzalanarak saklanmak üzere Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir.

 

 

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Madde 21 – Genel Kurulca seçilen 13 asil ve 13 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca 3 yıl süre için seçilen Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul seçimini izleyen altı gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak Başkan, II. Başkanlar (3), Genel Sekreter ve Sayman ( muhasip ) seçer. Sürelerini dolduran üyeler tekrar seçilebilirler. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılır. Toplantıda alınan kararlar üyeler tarafından imzalanır. Merkez Yönetim Kurulu gerekli görülen hallerde ancak en az ayda bir kere olmak üzere üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya gelmeyen veya 1 yıllık çalışma dönemi içinde herhangi bir sebeple toplantıların yarısından fazlasında bulunmayan üyeler çekilmiş sayılır. Her toplantıda müteakip toplantı gün ve saati tespit edilir. Yönetim kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı eksilme olduğu takdirde, Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Oyların eşit olması halinde ad çekme yöntemi uygulanır. Bir önceki dönem Başkanlık yapmış olan üye, Merkez Yönetim Kurulunun doğal üyesi olarak görev yapar ve oy kullanma hakkı vardır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22 - Merkez Yönetim Kurulu

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliğini, derneğin çalışmaları ile ilgili sair yönetmelikleri, gelecek döneme ait bütçeyi, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurula sunma ve Genel Kurulca onaylandıktan sonra bunları diğer Genel Kurul Kararları ile birlikte uygulamak,

c) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

d) Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeleri Merkez Disiplin Kurullarına sevk etmek, sonuç raporu istemek,

e) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında iş bölümü ve görev dağılımı esasları ile Başkanın çalışma programını tespit etmek ve gerekli gördüğü yetkileri vermek,

f) Olağan ve Olağanüstü Kurul toplantılarına karar vermek,

g) Her yıl için derneğe üye kabul etmek ve çıkarmak,

h) Üye giriş ödentilerini belirlemek,

i) Şubelerin bütçelerini onaylamak ve şubelerin Genel Merkeze yapacakları ödentileri belirlemek,

j) Personel ihtiyacına göre kadro yapmak ve personel ücretlerini tayin etmek,

k) Yönetim Kurulu üyelerinin ekserisi tarafından müzakeresi istenen ve gündeme alınan hususları karara bağlamak,

l) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak, gereğinde işlerine son vermek,

m) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak, raporlar hakkında gereken kararları almak,

n) Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak her türlü taşınır ve taşınmaz malların satın alınması,satılması, inşa edilmesi, kira sözleşmesi yapılması, satılması, ipotek alınıp verilmesi, her türlü ayni hak tesis edilmesi ve bunun gibi derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü ticari, sosyal ve kültürel faaliyetleri yerine getirmek,

o) Yurt içinde ve yurt dışında derneğin amacına yönelik eğitim, turistik, sosyal vb. gelir getirici iktisadi işletme ve tesislerin kurulması, mevcut şirketlere ortak olunması, şirket hisselerinin devralınması ve devredilmesi konularında Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanmak,

p) Ana tüzüğün diğer maddelerinin verdiği yetkileri kullanmak

r) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak “alındı belgelerini” bastırmak

s) Dernek gelirlerini toplayacak kişileri belirlemek

t) Gerekli gördüğünde Dernekler kanununda kendisine tanınan yetki çerçevesinde Derneğin iç denetimini yapmak

u) Gerekli gördüğü durumlarda dernek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ücretle çalışacak kişileri

tespit etmek, göreve başlatmak, görevine son vermek.

ü) Derneğin kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsüne kavuşmasıyla ilgili işlemleri yapmak

v) Derneğinin adının “Türkiye Özel Öğretim Kurumları Derneği” olarak değiştirilebilmesi için gerekli makamlar nezdinde iş ve işlemleri yürütmek.

y) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, Şube açılmasına dair Genel Kurul tarafından verilen kararları uygulamak,

aa) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

ab) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yasal mevzuat el verdiğince yurtiçindeki veya yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara, platformlara vb.ne üye olarak katılması veya ayrılması konularında Genel Kurul’un verdiği yetkileri kullanmak,

 

KARARLAR

Madde 23 - Yönetim Kurulu'nda kararlar açık oyla ve katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu kararları tasdikli bir karar defterine yazılır ve toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir.

Madde 24 – Merkez Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda derneğin Başkanıdır. Başkan, derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Dernek adına beyanatta bulunur. Mazereti halinde Başkan Yardımcılarından biri vekaleten yetkilidir

BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCILARI

Madde 25 Başkan, derneğin temsilcisi ve yetkilisidir.

a) Başkan seçilirken, ilk seçim dışında en az iki Genel Kurula katılmış dernek asil üyeleri arasından seçilir.

b) Başkan, Merkez Yönetim Kurulu başkanı olarak 3 yıl için seçilir. Süresini dolduran Başkan tekrar aday olabilir ve tekrar seçilebilir.

c)Başkan Yardımcıları, başkanlığa aday olabilir veya yeniden yönetim kurulunda görev alabilirler.

d) Başkanın vefatı, istifası, herhangi bir nedenle görevini yapamaması veya Merkez Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar Başkan Yardımcılarından biri Başkanlık görevini sürdürür. Bu durumda yönetim kurulunda boşalma olduğundan yönetim kurulu yedek üyelerinden biri yönetim kurulu asil üyeliğine devredilir. 1. Yedek Merkez Yönetim Kurulu üyesi, asil üyeliğine getirilir.

 

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 26 - Başkan, Merkez Yönetim Kurulu’nca kendi üyeleri arasından seçilir. Başkanın görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir; 

a) Derneği temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek,

c) Merkez Yönetim Kurulu gündemini belirlemek, üyelerini toplantıya çağırmak ve çalışmaları yönetmek,

d) Dernek çalışmalarının etkinliğini sağlamak,

e) Dernek üyeleri arasındaki uyum ve güveni sürdürmek, pekiştirmek,

f) Merkez Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

g) Çalışma döneminin sonunda tekrar seçilmemesi halinde Derneğin yönetim, para, belge, işlemleri ve varlıklarını yeni çalışma dönemi Merkez Yönetim Kuruluna tam ve eksiksiz olarak zamanında devir edilmesine aracı ve yardımcı olmak.

h)Genel Kurulun yetki verdiği diğer işleri yapmak

 

MERKEZ DENETLEME KURULU

Madde 27 – Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Merkez Denetleme Kurulu dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

Merkez Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir.

a) Merkez Denetleme Kurulu, (3) asil ve ( 3 ) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul’da en çok oyu alan Denetleme Kurulu Başkanı olur. Görev süreleri 3 yıldır. Denetleme Kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı eksilme olduğu takdirde, Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Oyların eşit olması halinde ad çekme yöntemi uygulanır. Denetleme Kurulu,derneğin amaç ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

b) Yıllık idarî ve malî denetleme sonuçlarını bildiren bir rapor hazırlarlar ve Genel Kurul'a sunarlar.

c) Denetçiler Genel Kurul'a karşı sorumlu olup en az üç ayda bir dernek kasasının, menkullerinin, gayrimenkullarının sayımını yaparlar. Derneğin banka hesaplarını, hareket ve bakiyelerini bizzat sorarlar ve bunların muhasebe kayıtlarına uygunluğunu tetkik ederler.

d) Denetçiler derneğin para muamelelerinde yolsuzluk ve suistimal tespit ettikleri takdirde keyfiyeti Merkez Yönetim Kurulu'na bildirerek tahkikatın selâmeti için mesullerine işten el çektirilmesini talep edebilirler. Merkez Yönetim Kurulu da bu talebi reddettiğinde veya talep tarihinden itibaren 7 gün içinde toplanmadığı takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırırlar. Merkez Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu toplantıya çağırma hakkı mevcuttur.

e) Merkez Denetleme Kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Madde 28 -- Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur . Görev süreleri 3 yıldır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Merkez Yönetim Kurulunun kendisine sevk ettiği işlere veya merkez ya da şube yönetim kurulunun kararlarına itiraz eden ilgilinin müracaatı üzerine gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak karara varır. Sonucu yazılı olarak Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.

 

ÜST DANIŞMA KURULU

Madde 29- Üst Danışma Kurulu, her yıl en az 4 kez toplanır. İlk toplantıda Başkanı seçer. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazlası, karar sayısı katılan üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Üst Danışma Kurulu, gerekli hallerde üst danışma kurulu başkanı ya da Merkez Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Üst danışma kurulu en az 7, en fazla 20 üyeden oluşur. Üst Danışma Kurulu üyeleri Merkez Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçilir.

 

ÜST DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 30 - Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve tavsiyelerde bulunmak, merkez yönetim kurulu ve büyük genel kurulun ihtiyaç duyduğu konulardaki istek ve dilekler hakkında görüşlerini bildirmek.

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 31 – Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya ( özürlü olsa da) bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine,Genel Kurulda en çok oyu almış olan yedek üye bir hafta içinde asil üyelik için çağrılır. Oy eşitliği halinde ad çekme yöntemi uygulanır.

 

ÇALIŞMA GRUPLARI YA DA MERKEZ YÖNETİM VE HİZMET KOMİTELERİ

Madde 32 - Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Çalışma grupları, geçici komiteler ve sürekli komiteler merkez yönetim kurulu tarafından seçilirler. Çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri; yönetim, denetleme ve başkanlar kurulunun karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevlidirler.

 

DERNEK GENEL MERKEZİ VE ŞUBELERDE ÇALIŞAN GÖREVLİLER

Madde 33 - Gerekli gördüğü durumda dernek hizmetleri gönüllüler veya Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlatılan üyeler aracılığıyla yürütülür. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmez.

B&a

BÖLÜM IV

MALİ HÜKÜMLER

Madde 34 - Derneğin mali çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Dernek yıl sonu itibari ile faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl NİSAN ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirliği’ne vermekle yükümlüdür.

Madde 35 - Yıllık bütçe, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin bedeller, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konularda Merkez Yönetim kurulunca karar alınır. Yönetim kurulu mali hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Yönetmelik düzenleyebilir.

Madde 36 - Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler de harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alında belgesi yerine geçer.

Madde 37 - Derneğin giderlerinin ne şekilde yapılacağına Yönetim Kurulu karar verir.

Madde 38 - Derneğin gelirleri aş ağıda gösterilmiştir. Buna göre;

a) Giriş Ödentisi ( Giriş aidatı ) : Her çalışma dönemi bütçesinde üyeliği kabul edilen üyeler için ön görülenödentidir.Her yıl Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 10 yıl için geçerli olup, 10 yıl sonunda o yıl ki belirlenen miktara göre 10 yılını dolduran üyeler yeniden giriş ödentilerini ödeyerek üyeliklerini yenilerler. Aksi halde üyelikleri düşmüş olur. Giriş aidatı 500 TL’dir. Merkez Yönetim Kurulu giriş aidatını değiştirebilir.

b) Yıllık Ödenti ( Üyelik Aidatı ) : Üyeler için her çalışma bütçesinde ön görülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olan yıllık ödentidir. Genel Kurulda belirlenir. Yıllık aidat 150 TL’dir. Üye Merkez Yönetim Kurulu giriş aidatını değiştirebilir. Giriş aidatının ödendiği yıl, yıllık aidat ödenmez.

c) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,

d) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

e) Diğer gelirler

f) Benzer amaçlı dernekler, işçi ve işveren sendikalar ve mesleki kuruluşlardan yapılan yardımlar, bağış, vasiyet, vakıf payları,

g) Dernek tarafından tertiplenen toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, eğitim/sportif faaliyetler, piyango, konferanslar vb.’nden elde edilen gelirler, her türlü yayın ve kitap vb. satışından elde edilen gelirler

Madde 39 Derneğin Borçlanma Usulleri

İhtiyaç duyulması halinde Dernek, Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar dahilinde Genel Kurul Kararı ile borçlanır. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Merkez Genel Kurulu, borçlanma miktarını sınırlandırabilir.

BÖLÜM V

ŞUBELER

Madde 40–

a) Şube açılmasına ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurulda konu değerlendirilerek karar verilir. Şube açılacak yerin en büyük mülkiye amirliğine yazılı başvuru yapılır.

 b) Dernek Genel Kurulu'nca yetki verilen üç kişi tarafından yapılacak yazılı başvuruda kurucuların adı ve soyadı,baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve uyruğu ile şube merkez adresi bildirilir, yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgeleri eklenir.

 

ŞUBE ORGANLARI

Madde 41- Her şubede ;

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu oluşturulur. Görev ve tanımları Genel Merkezdekiyle aynıdır.

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 42- Şube Genel Kurulları, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şubeler, Olağan Genel Kuralları'nı Merkez Genel Kurulu toplantısından en az 2 ay önce yapmak zorundadırlar. Şube Genel Kurulları'nın görüşülecek konuları ve kararları için Dernek Genel Kurulu ile ilgili maddeler uygulanır. Şube Genel Kuralları şubeyi ilgilendiren konularda Dernek Genel Kurulu'nun haiz olduğu yetkileri kullanır. Seçim sonuçları, Yönetim Kurulunca otuz gün içerisinde Mahalli Mülki İdari Amirliği’ ne verilir. Şube Genel Kurulları’nda Merkez Genel Kurul Delegeleri 20 üyeye karşılık 1 delege olacak şekilde seçilir. Şube Yönetim Kurulu Başkanları, şube genel kurul delegelerinin de Başkanıdır ve doğal delegedir. Şubelerce seçilen son genel kurul delegeleri, Genel Merkez Genel Kurulu Hazirun listesinde yer alırlar.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 43- Şube Yönetim Kurulu Şube Genel kurulunca iki yıl görev yapmak üzere seçilen (5) asil ve (5) yedek üyeden oluşur. Seçimleri izleyen 7 gün içinde Şube Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak aralarından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir de muhasip üye seçmek suretiyle görev bölümü yaparlar. Şube Yönetim Kurulları, şubeye ait iş ve işlemleri, Merkez Yönetim Kurulu'nca yapılacak görevleri şube alanına münhasır olmak üzere, dernek Merkez Yönetim Kurulu'nca tanınan yetkileri kullanarak tüzükte belirtilen esaslara ve Dernek Merkez Yönetim Kurulu'nun direktiflerine uygun olarak yerine getirir ve yürütür

ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde 44- Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu'nca iki yıl görev yapmak üzere seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Şube Denetleme Kurulu’nun denetleme görevi şube işlemlerine münhasır olmak üzere, Dernek Merkez Denetleme Kurulu'nun tabi olduğu hükümlere tabidir

ŞUBELERE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Bir üye ancak bir şubeye üye olabilir. Şube değiştirme istemi Şube Yönetim Kurulu Kararı ile olur ve Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verilmek suretiyle yürürlüğe girer. Şubeler,Merkez Yönetim Kurulu’nun tutmakla yükümlü oldukları defterleri şubeler için tutarlar. Şube organları, bu tüzükte dernek organlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri şubeleri için yapmakla yükümlüdürler. Dernek Merkez Yönetim Kurulu,Şube Yönetim Kurulları'nın alacağı kararlardan hangilerinin kendi onayı ile uygulanacağını belirlemeye yetkilidir. Şubelerin hazırladıkları bütçeler Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Şubeler Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca belirlenecek aylık ödentileri ödemekle yükümlüdürler.

BÖLÜM - VI

Madde 46- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

Dernek , yönetmelikte gösterilen defterleri tutmakla yükümlüdür. Tutulacak olan bu defterlerin tamamının Dernekler birimi ya da Noter onaylı olması gerekir. Dernek tarafından tutulan defterler ve ilgili evraklar en az 5 yıl süre ile muhafaza edilir.

Tutulması mecburi defterler şunlardır ;

a) Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altına, başkan ve üyelere imza atılır.

c) Evrak Kayıt Defterleri :Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle benzer biçimde dosyalanır.

d) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

e) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

 

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Derneğe ait alındı belgeleri ile bankalar tarafından düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler sırası ile kaydedilir. Alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

g)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri veya ödendikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere konur.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 47 - Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması durumunda Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile mevcut yönetmelik hükümleri uygulanır.

KISITLAYICI HÜKÜMLER

Madde 48 – Dernekle ilgili Merkez Yönetim Kurulunca karar verilmeden; bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz dağıtılamaz. Yayımlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde, bunların yayımlanması kararına katılan Merkez Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.

Madde 49 - Bildiri, beyanname ve benzerinin yayımlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanan yayın metninin birer örneğinin, yayımın ihbarı amacıyla gün ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, mahallin en büyük mülki amirliğine ve Cumhuriyet Savcılığına verilmesi zorunludur. Bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar, mülki idare amirine verilişinden itibaren 24 saat geçmeden dağıtılamaz ve basına verilemez

Madde 50 - Dernek, T.C. yasaları ile kendi tüzük, yönetmelik ve yönergelerine aykırı bir uygulama yapamaz.

Madde 51 – Dernek üyelerinin herhangi bir biçimde üyelikten ölüm dışında ayrılması ya da çıkarılması hallerinde dernek ile ilgili belgeler hiçbir biçimde kullanılamaz.

Madde 52 - Merkez Yönetim ve Denetleme, Disiplin ve Başkanlar Kurulu üyeleri Şube organlarında görev alamazlar.

Madde 53 - Birbirlerine birinci derecede akraba olan üyeler, dernek organlarında görev almak istediklerinde,aynı anda (ikisi veya daha fazlası ) birlikte Merkez veya Şube dernek organlarında görev alamazlar. Genel Merkez veya Şubede ayrı ayrı olabilirler.

DERNEĞİN FESHİ –FESİH HALİNDE MAL VARLIĞI

Madde 54 - Derneğin feshi yetkisi Genel Kurul’a aittir. Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Genel Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona ermek halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye Halinde Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği “ ibaresi kullanılır. Tasfiye Kurulu önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Alacakları tahsil edilir, borçları ödenir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para, taşınır ve taşınmaz malları Genel Kurulda belirlenen yere devredilir .

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve Mülki İdari Amirlikçe haklı bir nedene dayanarak verilen süreler hariç tasfiye işlemleri 3 ay içinde tamamlanır.Tasfiye Kurulunun para, mal ve hakların tasfiye ve devir işlemlerini tamamlamasını müteakip durum yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir. Derneğin defter ve belgeleri tasfiye kurulu tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının Genel Kurula bırakıldığı hallerde, Genel Kurul tarafından karar alınmamış veya Genel Kurul toplanmamış ise veya dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararı ile derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Madde 55 – Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunması halinde, Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 56 – Dernek hepsi T. C. Uyruklu olan ve aşağıda kimlikleri yazılı kişiler tarafından kurulmuştur.

ADI  SOYADI           TABİİYETİ     MESLEĞİ                                        ADRESİ:

Ali  Oğuztürk                 T.C            Eğitimci                   Vapuryolu Sk.Işık Apt.No:9 Suadiye Kadıköy/ İST

Ali  Demir                       T.C            Eğitimci                    B.Esat Mh. Çayhane Sk. 15/10 G.O.P /Ankara

Bahattin  Durmuş          T.C             Eğitimci                   C5 Blok 74 Ataköy /İSTANBUL

Cem  Uygun                  T.C.            Eğitimci                    Yol Sk. Koru 4/1 1. Ulus/İSTANBUL

Enver  Yücel                  T.C             Eğitimci                     Çınar 06 Villa 23 Bahçeşehir /İSTANBUL

Hüseyin  Şimşek           T.C             Eğitimci                     Söğütlü Sk.Müstakil Villa No:9 Maltepe/İST

İbrahim  Taşel                T.C             Eğitimci                     Beykoz Konakları Yalıçapkını Sk. B37 Beykoz/İST

İmran Işıldar                  T.C.            Eğitimci                     İstanbul cad. Gökhan Apt.No: 38/6 Bakırköy/İST

Mustafa  Türker             T.C            Eğitimci                    Celal Atik Sk. Boğaziçi Apt. 8/4 Çanakkale

Mustafa Aydın               T.C            Eğitimci                    Yıldız Mah. Hasırcı Veli Sk. No:24/5 Beşiktaş/İST

Talip Emiroğlu              T.C             Eğitimci                     Etiler Profesörler Sit.Nispetiye Cd.B4 Blok Etiler/İST

Zeki  Hançerlioğulları   T.C            Eğitimci                      245 Sk.No 6 D:5 Çankaya/Ankara

 

 

 

( Kurucu isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır. )

   Madde 57 – Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az on gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilerek, Genel Kurulla görüşmesi sağlanır.

    SONUÇLAR

    Madde 58 – İş bu Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER Tüzüğü 58 maddeden ibarettir

Yönetim Kurulu

                                                              YÖNETİM KURULU

 

          Asil Üyeler                                              Yedek Üyeler

 

 1. İbrahim TAŞEL                                   1. Mustafa ALTUNDAL
 2. Metin ÖZER                                        2. Celil VARDAR
 3. Kağan KALINYAZGAN                       3. Osman OĞUZ
 4. Ümit KALKO                                       4. Adem ÇAKIR
 5. Hüseyin ULUSAL                               5. Cihan BABA
 6. Zeki HANÇERLİOĞULLARI               6. Ayfer AKGÜN
 7. Dr. Muammer YILDIZ                         7. Şahin OTU
 8. Dr. Turay KESLER                             8. Mustafa KOÇAK
 9. Dr. Ali AKDOĞAN                               9. Nilgün ALBAR
 10. Lokman DEMİRAY                             10. Cem BIÇAKÇI
 11. Birol ÖZKAN                                      11. Necdet ÖZCAN
 12. Tunç GÖKER                                     12. Fatih ÖRNEK
 13. Erol BOY                                            13. Turgut IRMAK
 14. Fatih AKTEL                                       14. Musa SAĞDIÇ
 15. Özlem DAĞ                                        15. Mustafa ÇOLAK

 

 

 

         

                             MERKEZ DİSİPLİN KURULU                                                                          

            Asil Üyeler                         Yedek Üyeler                                               

 1. Şevket ERTEM                1. Refik KOÇAK                               
 2. Zeki ESEN                        2. Yavuz MÜFTÜOĞLU                  
 3. Serdal ASLAN                  3. Selçuk IŞIK                    

                

 

MERKEZ DENETLEME KURULU

 

                Asil Üyeler                          Yedek Üyeler 

         1. Yiğit DEMİRTÜRK               1. Murat ÖZTÜRK

         2. Hasan MUTLU                     2. K.Tayfun YILMAZ

         3. Alpaslan NALBANT            3. Ömer KOÇAK

Merkez Disiplin Kurulu

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

 

 • Asil Üyeler                                                                                Yedek Üyeler 

 

 1. Şevket ERTEM                                                                         1. Refik KOÇAK
 2. Zeki ESEN                                                                                 2. Yavuz MÜFTÜOĞLU
 3. Serdal ARSLAN                                                                        3. Celalettin GÜR

Üst Danı?ma Kurulu

ÜST DANIŞMA KURULU 

 

 1. Enver YÜCEL
 2. Bahattin DURMUŞ
 3. Dr. Mustafa AYDIN
 4. Ali OĞUZTÜRK
 5. Ömer BALIBEY
 6. Doç. Dr. Selçuk ŞİRİN
 7. Prof. Dr. Belma TUĞRUL
 8. Prof. Dr Aybaba HANÇERLİOĞULLARI
 9. Hüseyin ŞİMŞEK
 10. İhsan ÖZEN
 11. Turgay POLAT
 12. Mehmet BÜGE
 13. Dr. Özgür BOLAT
 14. Kayhan KARLI

 

 

 

Merkez Denetleme Kurulu

MERKEZ DENETLEME KURULU

 

 • Asil Üyeler                                                                              Yedek Üyeler

 

 1. Yiğit DEMİRTÜRK                                                                 1. Murat ÖZTÜRK
 2. Hasan MUTLU                                                                       2. Tayfun YILMAZ
 3. Fırat ATLIHAN                                                                       3. Ömer KOÇAK